top of page

NÁVOD: Jak postupovat při regeneraci bytového domu a snížení jeho energetické náročnosti

architekt
01 // Sběr informací

Prvním krokem pro úspěšné zateplení bytového domu je samotné rozhodnutí, že je potřeba daný objekt revitalizovat.

 

Jelikož se zateplení bytového domu obvykle plánuje na třicet a více let a podobný projekt tak řešíme jen jednou za život, nevyplatí se tento proces podcenit.

Na koho se obrátit?

Společenství vlastníků a nebo bytová družstva by se v první řadě měla obrátit na Energetické konzultační a informační středisko (EKIS), které poskytuje bezplatné poradenství o energetických úsporách pod garancí Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

V těchto střediscích poskytují kvalifikovaní energetičtí specialisté bezplatné energetické poradenství, v rámci kterého doporučí i vhodný dotační program, vysvětlí postup a způsob podání žádosti o dotaci.

Architektura Model skicování
03 // Projektová dokumentace a žádost o dotaci

Dalším krokem je zpracování projektové dokumentace příslušnou autorizovanou osobou, která bude řešit mimo jiné i specifikace materiálů a technické detaily.

 

Na základě projektové dokumentace a nezbytného rozpočtu získáte představu o ceně zateplení a nepřekvapí vás nečekané vícepráce.

 

Obvykle se ve spolupráci projektanta a energetického specialisty zpracuje a podá žádost o dotaci.

NativePR_zat-55.jpg
05 // Výběr realizační firmy

Následuje výběr realizační firmy nebo firem. Vždy by se mělo jednat o stavební společnosti s tradicí v oboru, s referencemi a s vlastními zaměstnanci a při jejím výběru by se nemělo v první řadě hledět pouze na cenu, ale i na to, jakou firma poskytuje záruku na zhotovené dílo a také aby dílo bylo dlouhodobě funkční.

 

Realizační firma by také měla vždy využívat certifikované a prověřené stavební materiály. Na stavební práce by měl zhotovitel poskytovat záruku a to určitě delší než zákonnou v délce dvou let. Výběr zhotovitele přirozeně završí uzavření smlouvy o dílo.

Výběr nejlevnější nabídky může např. přinést kromě nekvality provedených prací i riziko možného zániku firmy. Potom v případě reklamací se není na koho obrátit a obyvatelé domu musí tyto opravy platit ze své kapsy a přitom již také splácí úvěr.

kolektivní práce, do, úřadovna
02 // Energeticko-ekonomická studie

Po konzultaci v centru EKIS je dalším krokem nechat zpracovat energeticko-ekonomickou studii, která zahrnuje soubor stavebních i energetických opatření včetně jejich orientačních nákladů, dotační možnosti, financování a návratnosti investice.

 

Kdo studii vypracuje?

Tuto studii by měl vždy zpracovávat odborný energetický specialista se zaměřením na energetiku objektů nebo případně autorizovaný inženýr se zaměřením na stavby, který se postará o návrh vhodných stavebních úprav nebo odstranění vad nemovitosti.

 

Po zpracování energeticko-ekonomické studie se její výsledky představí na domovní schůzi, kde se navrhovaná opatření schválí.

Pracovníci na stavbě
04 // Technický dozor stavebníka – stavební povolení

Po zpracování energeticko-ekonomické studie a projektové dokumentace je dalším krokem získat stavební povolení od příslušného stavebního úřadu.

 

Po získání "kulatého razítka" stavebního úřadu je potřeba zajistit technický dozor stavebníka – v případě čerpání dotace je potřebné zajistit autorizovanou osobu, ideálně v oboru pozemní stavby.

mineralni_vata_tloustka_zatepleni_polystyren_eps (9).jpg
06 // Realizace opatření

Zajištěný technický dozor stavebníka dohlíží na průběh celé realizace a po jejím dokončení zhotovitel předá také dokumentaci odpovídající skutečnému provedení včetně stavebního deníku a veškerých zkoušek, atestů, prohlášení o shodě, revizí.

 

Po podání žádosti na příslušný stavební úřad je vydán kolaudační souhlas.

Muž v obleku podepisování
07 // Proplacení dotace

Po kolaudaci je nutné doložit provedená energetická opatření včetně zprávy technického dozoru,  fotodokumentaci a další doklady dle schválené žádosti o dotaci a tím umožnit její proplacení.

 

Zároveň začíná běžet již zmíněná záruka o dílo, kterou garantuje zhotovitel. Časem se potvrdí přínos energetických opatření a také správný výběr realizační firmy.

bottom of page